Kā pašnodarbinātai personai algot sevi?

(oktobris 31, 2023)

Lasītājs vaicā: Vai ģimenes ārsts drīkst pieņemt sevi darbā un saņemt darba algu katru mēnesi? Maksāt algai piemērojamos nodokļus. Vai alga skaitīsies kā saimnieciskās darbības izdevumi? Vai jāmaksā pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI)?

Likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (likums par VSA) definēts, ka pašnodarbinātas personas statusam kvalificējas fiziskas personas, kuras gūst ienākumus vai ieņēmumus kā prakses ārsts, prakses farmaceits, prakses veterinārārsts, prakses optometrists. Savukārt, likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (likums par IIN) 11. panta 13 punkts nosaka arī kritērijus, kad fiziskas personas darbība kvalificējama kā saimnieciskā darbība. Sagatavojot atbildi, tiek uzskatīts, ka ģimenes ārsts ir fiziska persona Latvijas nodokļu rezidents - reģistrēts Valsts ieņēmuma dienestā (VID) kā saimnieciskās darbības veicējs (pašnodarbināta persona), kas maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) rezumējošā kārtībā pēc progresīvas likmes.

Pašnodarbinātās personas pienākums ir jebkurā gadījumā veikt VSAOI aprēķinu un samaksu likumā noteiktajā kārtībā, proti, pašnodarbinātā persona jau pēc būtības "algo" pati sevi un par to veic atbilstošu nodokļu nomaksu.

Atbilstoši likumam par IIN 11. panta 1. daļai fiziskās personas ienākums no saimnieciskās darbības tiek aprēķināts kā noteikto ieņēmumu un ar to gūšanu saistīto izdevumu starpība. Saskaņā ar šī likuma panta 3. daļas 2., 7. un 13. punktu ar saimniecisko darbību saistītiem izdevumiem tiek ieskaitīti:

  • izdevumi, kas saistīti ar algota darbaspēka izmantošanu, likumdošanas aktos atļautajos gadījumos;
  • VSAOI par darbiniekiem;
  • Latvijā noteikto nodokļu (izņemot IIN un pievienotās vērtības nodokli) un nodevu (izņemot valsts nodevu par prasības pieteikumu tiesā) maksājumi.
  • Attiecīgi, pašnodarbinātas personas ienākums pēc ar saimniecisko darbību (t. sk. VSAOI) saistīto izdevumu segšanas un IIN nomaksas ir fiziskas personas ienākums, ar kuru tā var brīvi rīkoties.

Latvijas nodokļu normatīvie akti neierobežo pašnodarbinātas personas algot darbiniekus. Pašnodarbinātajam, kas veic saimniecisko darbību, ir tiesības savas saimnieciskās darbības veikšanai pieņemt darba ņēmējus (piemēram, papildu medicīnisko personālu). Šajā gadījumā, pašnodarbināta persona kļūst par darba devēju. Savukārt, fiziskai personai – darba devējam ir jārēķinās ar papildu atbildību un pienākumiem paredzētiem normatīvajos aktos attiecībā uz darba ņēmējiem (piemēram, reģistrāciju VID kā darba devējs, attiecīgo atskaišu iesniegšanu par darbiniekiem, algas nodokļu aprēķināšanu un nomaksu un tamlīdzīgām lietām).

Normatīvos aktos nav specifiski aizliegts pašnodarbinātai personai pašai pieņemt sevi kā darbinieku, maksāt algu un attiecīgos nodokļus. Savukārt, izvērtējot šo jautājumu no pašnodarbinātās personas nodokļu un administratīvā sloga perspektīvas, nav ekonomiska pamatojuma un papildu labuma šādi rīkoties. Ja tomēr tāda situācija pastāv, pašnodarbinātas personas ar nodokļu apliekamas bāzes aprēķināšanas metode neatšķiras no standarta likumā par IIN un likumā par VSA paredzētās kārtības. Proti, saimnieciskas darbības izdevumos tiek ieskaitīti darbinieku algas izmaksas (tostarp darba devēja VSAOI) un pašas pašnodarbinātas personas VSAOI. Attiecīgi IIN tiek aprēķināts un samaksāts rezumējošā kārtībā.

Izmēģini bez maksas