Cik ātri un ar kādiem soļiem iespējams izbeigt saimnieciskās darbības veicēja statusu, ja man jāiet prom no pamatdarba un izdevīgāk būtu saņemt bezdarbnieka pabalstu (jo, ja pareizi saprotu, nevar būt bezdarbnieka pabalsta saņēmējs un vienlaikus - saimnieciskās darbības veicējs)?

Pašnodarbinātā persona ir tiesīga iegūt un saglabāt bezdarbnieka statusu, ja pašnodarbinātā ienākumi mēnesī nesasniedz Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumu Nr. 656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” 2. punktā noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru, no kuras jāveic VSAOI.  

https://likumi.lv/ta/id/278067-noteikumi-par-minimalas-menesa-darba-algas-apmeru-normala-darba-laika-ietvaros-un-minimalas-stundas-tarifa-likmes-aprekinasanu  

Nodokļu maksātājs 10 dienu laikā rakstiski informē VID par lēmuma pieņemšanu par saimnieciskās darbības izbeigšanu. Iesniegumu par saimnieciskās darbības izbeigšanu var iesniegt VID, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšana sistēmu – izvēloties dokumentu grupu “Nodokļu maksātāja pamatdarbības veida un reģistrācijas datu izmaiņu veidlapas”/ “Nodokļu maksātāja (fiziskās personas) reģistrācijas dati”. No saraksta jāizvēlas saimnieciskās darbības reģistrācijas veids, kura darbību fiziskā persona ir nolēmusi izbeigt, pie attiecīgā saimnieciskās darbības veida jāizvēlas “mainīt reģistrācijas datus” un veidlapā jāatzīmē saimnieciskās darbības beigu datums.  

Saimnieciskās darbības izbeigšanai sekojošajā gadā no 1. marta līdz 1. jūnijam personai ir jādeklarē gūtie ienākumi, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.